fbpx

Regulamin

REGULAMIN PRALNI

 1. Warunkiem przyjęcia odzieży do prania jest zapoznanie się przez klienta z regulaminem pralni. Klienci zlecając usługę pralniczą potwierdzają zapoznanie się z warunkami Regulaminu Pralni.
 2. Pralnia przyjmuje do prania wyłącznie garderobę posiadającą oznakowanie fabryczne zawierające:
 1. Dowód przyjęcia odzieży do prania (paragon lub inny dokument dot. wydania rzeczy wraz z numerem) jest jedynym dokumentem upoważniającym do odebrania odzieży.
 2. Wysokość opłat za usługi określa cennik pralni. W przypadku artykułów nieobjętych cennikiem, cenę za usługę określa indywidualne personel pralni.
 3. Termin wykonania usługi ustalany jest każdorazowo z Klientem, w przypadku oddania i odbioru rzeczy w tym samym dniu, Pralnia nalicza dodatkową opłatę w wysokości 50% wartości zlecenia (tzw. usługa express).
 4. Opłata za usługę wykonywaną w punktach pralniczych, pobierana jest z góry (płatność gotówką albo kartą płatniczą). Wyjątek stanowi opłata za pranie dywanów, która jest pobierana przy odbiorze. W szczególnych przypadkach, np., gdy przyniesiony do prania asortyment wykracza poza pozycje wymienione w cenniku lub też ze względu na wyjątkowe gabaryty przyniesionych do prania tekstyliów, opłata za usługę może zostać ustalona indywidualnie przez personel pralni.
 5. W przypadku skorzystania przez Klienta z opcji odbioru i dowozu rzeczy do jego miejsca zamieszkania lub pracy, płatność za usługę może zostać na życzenie klienta dokonana w momencie zwrotu prania (płatność gotówką lub kartą).
 6. W przypadku, gdy po wcześniejszym umówieniu wizyty dotyczącej zwrotu prania, pracownik dowożący pranie nie zastanie żadnej osoby mogącej odebrać pranie lub osoba taka nie będzie w stanie zapłacić za usługę, Pralnia ma możliwość doliczenia do rachunku 30 zł dodatkowej opłaty.
 7. Odbiór i dowóz prania odbywa się w granicach administracyjnych miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot. Istnieje możliwość odbioru i dowozu prania z dalszych rejonów jedynie po akceptacji ze strony Pralni. W takim przypadku Pralnia może ustalić z Klientem indywidualne warunki płatności.
 8. Minimalna kwota zamówienia w usłudze prania z odbiorem i dowozem wynosi 80 zł. Klient może zamówić usługę prania, o wartości mniejszej niż 80 zł – w takim przypadku usługa zostanie zrealizowana z płatnością według wzoru: cena wg cennika za oddane do prania rzeczy + kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością zamówienia a 80 zł.
 9. Pralni zobowiązuje się wykonać usługę prania z odbiorem i dowozem w czasie uzgodnionym z Klientem, z zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż 24 godziny licząc od momentu podjęcia rzeczy od klienta.
 10. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z garderoby zwłaszcza gdy plamy były stare lub uprzednio zapierane przez klienta.
 11. Klient pralni zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia kieszeni, poinformowania o ewentualnych plamach, określenia ich pochodzenia, wskazania rozdarć i dziurek.
 12. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w garderobie których nie można było przewidzieć przed jej przyjęciem, a wynikające np. błędnej informacji o sposobie konserwacji zamieszczonej przez producenta na wyrobie, nieodpowiedniej jakości materiałów z których wykonane są przedmioty objęte usługą pralniczą, niedostatecznej trwałości farbowania, napisów drukowanych, zbiegania się materiału, impregnacji i innych wad ukrytych.
 13. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddanej do prania odzieży.
 14. Pralnia może odmówić wykonania usługi przed przyjęciem garderoby lub odstąpić od usługi gdy jej wykonanie okaże się niemożliwe.
 15. Klient zobowiązuje się sprawdzić jakość wykonanej usługi na miejscu w chwili odbioru odzieży. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń w chwili odbioru odzieży oznacza brak zastrzeżeń ze strony klienta co do jakości wykonanej usługi i nie może stanowić w przyszłości podstawy do roszczeń reklamacyjnych.
 16. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są na podstawie paragonu lub faktury VAT wydanych przez Pralnię w momencie przyjmowania rzeczy. Przedmiot reklamacji musi posiadać oryginalne oznakowanie pralnicze.
 17. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
 18. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty za usługę.
 19. Świadczący usługę nie odpowiada za wady fizyczne, gdy:
 1. W razie nieodwracalnego uszkodzenia asortymentu z przyczyn leżących po stronie Świadczącego usługę, Klientowi przysługuje odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości asortymentu w chwili oddania go do prania. Asortyment, za który Klient otrzymał odszkodowanie, pozostaje u Świadczącego usługę.
 2. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu pomiędzy Świadczącym usługę a Klientem asortyment będący przedmiotem wykonanej usługi może zostać poddany ocenie niezależnego eksperta. Koszt ekspertyzy w razie potwierdzenia w niej stanowiska Świadczącego usługę ponosi Klient.
 3. Świadczący usługę oświadcza, że powierzony asortyment przez Klienta jest objęty ubezpieczeniem przez PZU – polisa nr 1009549078
 4. Nieodebranie garderoby w ciągu 3 miesięcy upoważnia pralnie do dowolnego rozporządzenia nią np. przekazanie na cele społeczne.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

Uwaga. Promocje się nie łączą i nie dotyczą usługi czyszczenia dywanów

Strona główna | Regulamin pralni | Kontakt
© 2017- 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pralnia do domu.
plansza_informacyjna_PFR